0902505337

Kiểm Định Palang Xích Điện – Palang Điện Uy Tín, Chất Lượng 100% Nhập Khẩu

Khi tiến hành kiểm định palang, ta phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước sau:

– Kiểm tra hồ sơ, thông số kỹ thuật của thiết bị.

– Khám xét kỹ thuật:

  • Kiểm tra phần bên ngoài.
  •  Kiểm tra kỹ thuật.

– Thử nghiệm:

  • Kiểm tra palang không tải.
  • Kiểm tra palang có tải.

– Tổng hợp kết quả kiểm định.